آشنايي با سيستمهاي  دو گانه سوزمحصولات روآ، آردي و باردو

ثبت نام دوره آموزشی رایگان خودروهای سی ان جی 

فهرست مطالب

 • معرفي سيستم گاز شامل قطعات و اجزاء 

 • مدارات و نقشه هاي برقي 

 • عيب يابي سيستم گاز با دستگاه عيب ياب 

 • تشخيص عيب و رفع ايراد 

 • ابزار مخصوص مورد استفاده در تعميرات 

 • خودروهاي دوگانه سوز

 • الزامات و نكات ايمني 

سيستم هاي سوخت رساني از آغاز تا كنون تحولات بسياري را پشت سر گذاشته اند. سيستم هاي اوليه بسيار ساده بودند و به مرور زمان بر اثر محدوديت هاي زيست محيطي و نيز منابع انرژي، دچارتحولات بسياري شده اند، بطوريكه با گذشت زمان و رفته رفته سوختهاي گازي جايگزين سوخت هاي شده اند. (LPG) رايج فعلي همانند سوخت هاي مايع، از قبيل بنزين و گازوئيل و همچنين گاز مايعبا توجه به بررسيها و نظر كارشناسان در خصوص افزايش تعداد خودروها با گذشت زمان و نياز آنان براي تامين انرژي و با توجه به افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني، قيمت حامل هاي انرژي مانند بنزين نيز در حال افزايش مي باشد و لذا هزينه گزافي براي تامين آن مي بايستي پرداخت گردد و اين در حالي است كه كشور ماازنظر برخورداري از منابع سرشار گازدر بين كشورهاي جهان در مقام دوم ازحيث ذخاير گاز قرار دارد بنابراين دير يا زود الگوي مصرف سوخت كشور بايد به سمت گازسوزكردن خودروها و ساير وسايل مصرف كننده انرژي حركت كند و در اين زمينه بايد در حد مناسب فرهنگ سازي صورت گيرد و خدمات پس از فروش مناسب براي خودروهاي گازسوز، گسترش و تغييرات تكنولوژيكي در موتور خودروها موردتوجه قرار گيرد CNG جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي تا قدرت و شتاب خودرو كاهش نيابدو نتيجتا اين فعاليتها منجر به ايجاد هواي پاك، صرفه جويي دربنزين كمك به سلامت و... خواهد شد. CNG سوختي كه امروزه بسيار حائز اهميت است گاز طبيعي مي باشد كه به اختصار آن راcompressed Natural Gasمي نامند. اين سوخت در مخازن عظيم زيرزميني تشكيل و تجمع مي یابد.

گاز طبیعی یا CNG يكي از انواع سوخت هاي فسيلي است كه به صورت گاز يا گاز همراه نفت خام يا مايعات گازي از چاه ها استخراج مي شود. اين گاز، به طور عمده از متان تشكيل شده و حاوي مقادير بسيار ناچيزي اتان، پروتان، بوتان و پنتان مي باشد. مشخصات منحصر به فردگاز طبيعي و مزاياي

بي شمار استفاده از آن به عنوان سوخت جايگزين در خودرو از سال هاي نه چندان دور در جهان پيگيري شده و اكنون در بيش از ۵٠ كشور جهان از گاز طبيعي به عنوان سوخت خودرو استفاده مي شود.

از مزاياي بي نظير گازCNGمي توان به موارد زير اشاره كرد:

 •  گاز طبيعي بعد از هيدروژن پاك ترين سوخت جايگزين است.

 • بيش از 80 درصد اين سوخت از متان تشكيل شده است.

 •  گازهاي آلاينده منتشره از خودروها با سوخت گاز طبيعي كمتر از خودروهاي بنزيني يا گازوئيل سوز مشابه مي باشد.

 • اكسيدهاي نيتروژن ( NOX ) حداقل 70 درصد كمتر از حالت بنزين سوز منتشر مي شود.

 • انتشار آلاينده هاي سمي ناشي از تبخير بنزين از باك خودرو، در زمان سوختگيري در خودروهاي دوگانه سوز به وقوع نمي پيوندد.

 • در واحدانرژي گاز طبيعي نسبت به ساير سوختهاي هيدروكربني مايع (بنزيني، گازوئيلي) كربن كمتري داشته كه از اين رو ميزان انتشار دي اكسيد كربن در طي يك مسافت يكسان از خودروهاي گازسوز كمتر است.

 • انتشار هيدروكربنهاي منتشر شده از خودروهاي بنزيني و ديزلي در مجاورت نور خورشيد در لايه ازن ايجاد اختلال مي كنند، اما گاز طبيعي انتشارHC را نسبت به بنزین و یا گازوئیل به میزان بيش از 80 درصد كاهش مي دهد.

 • موتورهايي كه با سوخت گاز طبيعي كار مي كنند به مراتب ذرات معلق به خودروهاي ديزلي و بنزيني توليد مي كنند. اين ذرات كه خطر ابتلا به سرطان و بيماريهاي ريوي را به دنبال دارد، از خطرناكترين آلاينده هاي هوا محسوب مي شود كه اين ذرات دريك خودروي گازسوز به ميزان بيش از 95 درصد كاهش مي يابد.

 • سوخت بنزين داراي گازهاي سمي مي باشد و CNG فاقد آن می باشد. بنزین دارای بنزین است كه سرطانزاست ولي CNG فاقد آن است.

 • ميزان گوگرد درCNG کاهش یافته است. از آنجا که حضور گوگرد تاثیرات سوئی بر عملکرد كاتاليست داشته بنابراين سوخت گازي بي ضررتر براي كاتاليست مي باشد.

استانداردهاي سختگيرانه آلودگي سازندگان كيتهاي گازسوز را به استفاده از تكنولوژيهاي بسيارپيشرفته اي ملزم داشته است كه دقت بالاي اين تكنولوژي ها باعث افزايش ايمني در سيستم ميشود.مساله ايمني در اين سيستم ها بسيار حائز اهميت مي باشد چرا كه با سيستمي سروكار داريم كه درحالت كار با سوخت گازي داراي فشار كاري 200 بار در ناحيه فشار بالاي سيستم مي باشد كه خود دليل واضحي است كه مي طلبد نسبت به ايمني اين سيستم ها دقت و توجه كافي مبذول گردد. كيتهايي كه براي سيستم گاز محصولات ايران خودرو استفاده مي شود يا ميكسري بوده ويا انژكتوري مي باشد. در خودروهايي روآ، آردي و وانت باردو و پيكان از كيت ميكسري استفاده مي شود و در خودرو هاي روآي از كيت انژكتوري1OHVG و 2 OHVG استفاده شده است. 

نمودار زير بيانگر تنوع كيتهاي ميكسري اين دسته از محصولات مي باشد